تهیه صورت های مالی

صورت های مالی

یکی از وظایف حسابداری تهیه صورت های مالی و ارائه به استفاده کنندگان می باشد.
واحد حسابداری مالی موسسه هوشمند با ارائه گزارشات مالی اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان را تامین می نماید.
صورتهای مالی جهت ارائه به استفاده کنندگان برون سازمانی تهیه و تدوین می شود.
استفاده کنندگان برون سازمانی شامل:
۱_سهامداران
۲_تامین کنندگان
۳_بانک ها
۴_حسابرسان مستقل
۵_اداره مالیات و … می باشد.
استفاده کنندگان برون سازمانی باتوجه به نیازهای خود و هرکدام با قوانین خاص خود صورتهای مالی را بررسی می کنند؛
بعنوان مثال :
بانک ها با برسی نسبت های نقدینگی قدرت واحد تجاری را در پرداخت اقساط مورد سنجش قرار می دهند. حسابرسان مستقل باتوجه به استانداردهای حسابداری گزارش مالی را راستی آزمایی کرده و به منظور تعیین درجه انطباق ادعاهای ذکرشده در گزارشات مالی با معیارهای از پیش تعیین شده صورتهای مالی را بررسی می نمایند.
_اداره مالیات با توجه به قوانین مالیاتی صورتهای مالی را راستی آزمایی کرده وبا توجه به شواهد سود ابرازی را تایید و یا رد
می نماید

تهیه صورتهای مالی به دلیل تنوع و گستردگی فرآیندهای مالی و همینطور تنوع قوانین و برداشت های متفاوت از قوانین و استاندارد های حسابداری حساسیت تهیه و تدوین صورتهای مالی را افزایش می دهد.
متخصص شرکت حسابداری هوشمند با سابقه بالای خود در زمینه تهیه صورت های مالی میتوانند واحدهای تجاری را در جهت رسیدن به اهدف خود یاری نمایند.

صورت های مالی شامل:

۱-ترازنامه
۲-صورت سود وزیان
۳-صورت سود وزیان جامع
۴-صورت جریان جوه نقد
همراه با یادداشت های توضیحی همراه می باشد.
یک صورت مالی تهیه می شود و در چند مورد از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد و به همیمن دلیل شرکت حسابداری پیشنهاد میدهد قبل ازتهیه صورتهای مالی از مشاوره مالی استفاده شود.
لازم به ذکر است که در بررسی صورتهای مالی مابین حسابرسان و ممیز های مالیاتی تناقض هایی وجود دارد، بعنوان مثال هزینه های قابل قبول مالیاتی دارای ویژگی هایی می باشد که حسابرسان مستقل خیلی به آن توجه نمی نمایند.

ویژگی های کیفی صورت های مالی

صورت های مالی براساس استاندارد های حسابرسی باید دارای ویژگی هایی کیفی باشد که عبارت اند از:
۱-مربوط بودن _ با اهمیت بودن
۲-به موقع بودن _ قابل مقایسه بودن
۳-صحیح بودن _ قابل اتکاء بودن
ویژگی های ذکرشده، از ویژگی های کیفی صورتهای مالی می باشد که موسسه حسابداری هوشمند مشاوره لازم را در این زمینه بصورت رایگان ارائه می دهد.
موسسه حسابداری واحدهای تجاری را در زمینه تهیه صورتهای مالی میتواند همراهی کرده و خدمات مالی و مالیاتی مورد نیاز را ارائه دهد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.