تهیه صورت مالی

تهیه صورت های مالی

صورت های مالی عبارت اند از محصول نهایی حسابداری مالی جهت ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان برون سازمانی. حسابداری مالی عبارت است تهیه صورتهای مالی جهت ارائه به استفاده کنندگان برون سازمانی

استفاده کنندگان برون سازمانی، شامل:

۱_سهامداران

۲_اعتباردهندگان

۳_حسابرسان مستقل

۴_اداره مالیات

۵_بیمه، بانک ها و…

تهیه صورتهای مالی براساس استاندارد های حسابرسی صورت میگیرد و بررسی آنها باتوجه به بررسی کننده متفاوت می باشد.

بعنوان مثال:

_ سهامداران باتوجه به نسبت های مالی وضعیت عملکرد مدیریت را بررسی می کنند.

_اعتباردهندگان باتوجه به فروش شرکت، سود عملیاتی و نسبت نقدینگی توانایی شرکت در پرداخت بدهی ها را بررسی می کنند.

_حسابرسان مستقل صورت های مالی را براساس استاندارد های حسابرسی راستی آزمایی می کنند.

_اداره مالیات صورت های مالی را براساس قوانین مالیاتی بررسی می کند.

نکته قابل توجه این است یک شرکت درپایان سال مالی یک صورت مالی ارائه می دهد و آن بگونه های مختلف بررسی میشود، در همین جهت تهیه کنندگان صورتهای مالی باید به تمام استاندارد های حسابداری، قوانین مالیاتی، نسبت های مالی و اصول مدیریتی آشنایی کامل داشته باشند.

شرکت حسابداری هوشمند باتوجه به سابقه خود و با اتکاء به کارشناسان مالی خود میتوانند بهترین صورتهای مالی را در راستای اهداف شرکت تهیه نماید.

موسسه حسابداری هوشمند صورت های مالی را براساس استانداردهای حسابداری تهیه وگرفتن گزارشی مقبول را از حسابرسان مستقل تضمین می نماید.

 مشاوره مالی در زمینه ارائه خدمات مالی در موسسه حسابرسی هوشمند کاملا بصورت رایگان انجام میشود و کارفرمایان میتوانند جهت دریافت خدمات رایگان باما در تماس باشند.

صورتهای مالی اساسی

صورتهای مالی اساسی شامل:

۱_ترازنامه

۲_صورت سودوزیان

۳_صورت سودوزیان جامع

۴_صورت جریان وجوه نقد می باشد.

تعدد و تنوع در استاندارد های حسابداری، قوانین مالیاتی و بخشنامه ها و همچنین برداشت های متفاوت از متن یک استاندارد و ماده قانونی یکسان باعث شده که مشاوره مالی  به عنوان یک کار پیچیده و حساس، نیازمند تخصص و تجربۀ بالا باشد.

شرکت حسابداری هوشمند باتجربه بالا و با اتکاء به مدیران باسابقه خود بصورت رایگان خدمات مشاوره ای خود را ارائه می دهد.

در تهیه صورتهای مالی علاوه بر استاندارد های حسابداری مفاهیم نظری گزارشگری مالی نیز باید مدنظر قرارگیرد.

مفاهیم نظری گزارشگری مالی یک مجموعه پیوسته از اهداف و مبانی مرتبط می باشدکه میتواند ماهیت، نحوه عمل و محدود گزارشگری مالی را مشخص نماید.

لازم به ذکراست الزامات استانداردهای حسابداری بر الزامات مفاهیم گزارشگری مالی اولویت دارد.

اهداف صورتهای مالی

هدف صورت های مالی بصورت کلی عبارت است از ارائه اطلاعات طبقه بندی شده در رابطه با موارد زیر به استفاده کنندگان برون سازمانی:

۱_وضعیت مالی

۲_عملکرد مالی

۳_انعطاف پذیری مالی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.